bioastin พืชที่จัดอยู่ใน subkingdom thallophyta แบ่งได้เป็น 2 พวกใหญ่ ๆ

bioastin พืชที่จัดอยู่ใน subkingdom thallophyta แบ่งได้เป็น 2 พวกใหญ่ ๆ คือ algae และ fungi รูปร่างขนาดของพืชมีตั้งแต่ขนาดเล็กต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จนถึงขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายพืชชั้นสูง algae มี 6 divisions ส่วน fungi มี division คือ bacteria, slime fungi และ true fungi ลักษณะทั่วไปที่พืชใน subkingdom นี้มีเหมือนกันคือ ไม่มี true roots, leaves, stems และ vascular tissue (xylem, phloem) จัดเป็นพืชชั้นต่ำมี primitive plant body เรียกว่า thallus นอกจากนี้ reproductive structures ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเซลเดียว zxgotes ที่ได้หลังการผสมพันธุ์จะเจริญแบ่งตัวมีรูปร่างเป็นหลายเซลหลังจากหลุดออกมาจาก female sex organs bioastin.

bioastin

bioastin สาหร่ายทั้งหมดมี chlorophyll สามารถสังเคราะห์แสงได้รูปร่างทั่วไปไม่มีรากลำต้นและใบที่แท้จริงส่วนใหญ่แล้วอยู่ในน้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำทะเล สาหร่ายทุก division มีรูปร่างลักษณะต่างกัน มีวิวัฒนาการจัดอยู่ในระดับเดียวกัน เชื่อกันว่าแต่ละ division มีวิวัฒนาการมาจาก ancestral stock ต่างกัน พวกที่เป็น free floating และ free swimming เรียกว่า phytoplankton สาหร่ายแบ่งเป็น 6 division โดยอาศัยสีของ pigment และลักษณะภายนอก เช่น flagella ของเซลสืบพันธุ์ bioastin

Division Cyanophyta (Blue green algae)

สาหร่ายใน division นี้มีประมาณ 2000 species ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำจืดอาจอยู่เซลเดียวโดด ๆ หรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (colony) การศึกษา fossil plant พบ fossil ของ blue green algae ซึงพอประมาณอายุได้ว่าเกินพันล้านปี  จึงเชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดึกดำบรรพ์มากที่สุด (primitive) ลักษณะที่แสดงว่า primitive อีกอย่างหนึ่งคือ cell structure เซลมีสีน้ำเงินและปกคลุมด้วย gelatinous sheath ไม่มี nucleus แต่มี nuclear material กระจายอยู่ที่ส่วนกลางเซล pigment ประกอบด้วย chlotophyll a, carotenoid และ phycocyanin ซึ่งเป็น pigment สีน้ำเงินพวกที่อยู่ในทะเลแดงจะมี pigment สีแดง (Phycoerythrin) จึงเป็นเหตุให้น่านน้ำนั้นได้ชื่อว่า Red sea   pigments เหล่านี้ไม่ได้อยู่ใน chloroplast อย่างพืชชั้นสูงแต่อยู่กระจายทั่วไปใน cytoplasm การสืบพันธุ์เป็นแบบ asexual เท่านั้นโดย fission ผลที่ได้จากการสืบพันธุ์ไม่มี flagellated cells อาหารถูกเก็บสะสมในสภาพของแป้ง ตัวอย่าง blue green algae ได้แก่ Nostoc และ Anabaena

Division – Chlorophyta (green algae)

สาหร่ายใน division นี้ มีประมาณ 6,000 species มีลักษณะหลายอย่างที่พอเชื่อได้ว่า พืชชั้นสูงมีวิวัฒนาการมาจาก green algae   green algae ส่วนใหญ่เป็นพวกน้ำจืด มีบาง species ที่อยู่ในน้ำเค็มบางชนิดก็อยู่บนบก (terrestrial) ตามดินหรือหินที่ชุ่มชื้น และตามเปลือกต้นไม้ใหญ่ สาหร่ายสีเขียวเป็นพวกเซลเดียว (unicellular) bioastin แต่อาจอยู่รวมเป็นกลุ่ม (colonies) เป็นรูปร่างคล้ายใบไม้หรือเป็นเส้น (filament) แต่ละเซลมี nucleus อยู่ 1 อัน cell wall ประกอบด้วย cellulose อาหารถูกเก็บไว้ในเซลในรูปของแป้ง

การสืบพันธุ์ มีทั้งแบบ asexual และ sexual ทั้งนี้แล้วแต่ species แบบ asexual โดยการแบ่งเซล และ fragmentation หรือสร้าง  spore ในเซล แบบ sexual โดยการรวมตัวของ ganetes  green algae ที่ถือว่า primitive ที่สุด เป็นพวกเซลเดียวโดด ๆ เซลเคลื่อนที่ได้โดนอาศัย flagella ตัวอย่างได้แก่ chlamydomonas ซึ่งเป็นพวกที่เก่าแก่และเชื่อว่าเป็นพวกที่วิวัฒนาการไปเป็นพืชชั้นสูง รูปร่างทั่วไปเป็นเซลเดียว กลมๆ มี cell wall เป็น cellulose ในเซลมี chloroplast ใหญ่รูปถ้วย ซึ่งภายในมี pyrenoid เป็นแหล่งเก็บสะสมแป้ง (starch) นอกจากนี้ยังมี eye spot สีแดง nucleus ที่กลางเซล 1 อัน และ contractile vacuole 2 อัน การสืบพันธุ์เป็นแบบ asexual โดยสร้าง spores 2 – 3 อันในเซล spore นี้ว่ายน้ำได้โดยอาศัย flagella จึงมีชื่อเรียกว่า zoospore การสืบพันธุ์แบบ sexual เซลสร้าง gametes โดยแบ่งตัวแบบ mitosis หลายครั้ง แล้วจึงปล่อย ganetes ออกมาผสมกันภายนอก zagote ที่ได้แบ่งตัวแบบ meiosis อีก 1 ครั้งได้ zoospore 4 แต่ละเซลจะเติบโตไปเป็น mature cell ต่อไป green algae หลายชนิด อยู่รวมกันเป็นสาย เช่น Ulothrox, Oedogonium

Evolution of sexual reproduction in green algae

การสืบพันธุ์ของ green algae ที่ primitive เป็นแบบแบ่งเซลแบบธรรมดาจากหนึ่งเป็นสอง แต่ในพวกที่มีวิวัฒนาการก้าวหน้าออกไป การสืบพันธุ์แบบ sexual เป็นไปโดยการผสมพันธุ์ของ gametes   gametes มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับ zoospore ที่ได้โดยวิธี asexual ต่างกันเพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้น ตัวอย่าง green algae ที่มี primitive sexual reproduction ไดแก่ Ulothrix

ในพวกที่ advance ออกมาอีกเช่น Oedogoniun male และ female gametes จะมีรูปร่างต่าง ๆ กัน และยังมี male และ female sex organs อีก สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะรากฐานของการสืบพันธุ์ของพืชชั้นสูง ฉะนั้นจึงเชื่อกันว่าพืชชั้นสูงมีวิวัฒนาการมาจาก green algae

Division – Pheophyta (brown algae)

สาหร่ายสีน้ำตาลมีประมาณ 1,000 species ลักษณะที่ต่างไปจากสาหร่ายพวกอื่น คือ มี  golden – brown pigment (fucoxanthin) ซึ่งทำให้สาหร่ายพวกนี้มีสีน้ำตาล ที่เหมือนกับสาหร่ายอื่น ๆ มี chlorophyll a, c และ carotenoid รูปร่างทั่วไปเป็นพวกที่เคลื่อนที่ไม่ได้ (nonmotile) ที่แปลกออกไปอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นพวกหลายเซล เซลรวมกันเป็น thallus ซึ่งมีตั้งแต่พวกที่ประกอบด้วยเซลเพียงสองสามเซล จนถึงพวกที่มีขนาดใหญ่ยาวถึง 100 ฟุตหรือมากกว่า อาหารถูกเก็บสะสมไว้ในเซลในรูปของ oil หรือ carbohydrate

การสืบพันธุ์มีทั้งแบบ asexual และ sexual แบบ asexual อาจเป็น fragmentation หรือสร้าง zoospores หรือ spores ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ แบบ sexual โดยการรวมตัวของ gametes  gametes อาจมีรูปร่างเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ สาหร่ายสีน้ำตาลที่มีอยู่ทั่วไปในแถบชายฝั่งเขตอบอุ่นทางเหนือ ได้แก่ Fucus รูปร่างประกอบด้วยส่วนที่ทำหน้าที่เป็นราก เรียกว่า hold fast ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นลำต้น เรียก stipe และ frond ซึ่งทำหน้าที่คล้ายใบ แต่ภายในกลวง มีอากาศช่วยให้ต้นสาหร่ายลอยอยู่ในน้ำได้ ส่วนปลาย frond เป็นรูปทรงกลม ภายในเป็นช่องกลม ๆ ซึ่งเป็น receptacle ใน receptacles มี sex organs  male sex organ และ female sex organ อาจอยู่ใน receptacle อันเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ species   Fucus สืบพันธุ์ แบบ asexual โดยวิธี fragmentation ไม่สร้าง zoospore เหมือนบาง species

brown algae บางชนิด ลักษณะคล้ายกับพืชชั้นสูง คือ มี epidermis, cortex, cambium และ phloem ความสำคัญของสาหร่ายพวกนี้ คือใช้เป็นอาหารได้ บาง species มีสาร algin ซึ่งนำมาใส่ในไอศกรีมช่วยให้เป็นครีมดีขึ้น

Division – Rhodophyta (red algae)

สาหร่ายแดงทั้งหมดอยู่ในน้ำเค็ม มีประมาณ 3,000 species ต่างไปจาก division อื่น คือ มี pigment สีแดงที่เรียกว่า phycoerythrin อยู่ใน chloroplast นอกจากนี้ยังมี chlorophyll a, d และ carotenoid สาหร่ายแดงเป็นพวกหลายเซล (muliticellular) อาหารที่ถูกเก็บเป็นพวก floridean starch ซึ่งเป็นสารประกอบคล้ายแป้ง แต่ไม่ละลายน้ำเหมือนแป้ง ลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่มีเซลสืบพันธุ์ที่ว่ายน้ำได้ สาหร่ายแดงมีมากในทะเลเขตอบอุ่น แต่เมื่อเทียบกับสาหร่ายสีน้ำตาลแล้วก็มีจำนวนน้อยกว่ามากสืบพันธุ์แบบ sexual โดยการรวมตัวของ gametes ที่มีรูปร่างแตกต่างกันใน female sex organ ประโยชน์ของสาหร่ายแดง คือ ใช้ทำวุ้น และยังสามารถใช้แทน gelatin ในการทำขนม ไอศกรีมและยาสีฟันได้อีกด้วย bioastin.